Дослідження, екопросвіта та заходи по підвищенню різноманіття - основна ідея нашого проекту.

Для розвитку орніторізноманіття Рибальського кар'єру ми плануємо оцінити сучасний стан орнітофауни в різні сезони року, на основі досліджень скласти план дій заходів по підвищенню рівня різноманіття та впровадити його у дію, залучивши місцеве населення до природоохоронної роботи.   

Summarizing the project in local and national press

Summarizing the project we inform about the results with the help of newspapers "The Evening Dnepr" and "The Day".

Read more
23Sep

Підсумки виконання пректу в місцевій і республіканській пресі

Підводячи підсумки виконання проекту знайомимо з його результатами читачів газет "Днепр вечерний" і "День"

Read more
23Sep

THE RYBALSKIY QUARRY COULD BECOME A PART OF A NATIONAL PARK

In the area from the mouth of Samara to Hortitsa the river Dnieper crosses the rocky ledges of the Ukrainian crystalline shield, where it forms 9 grand rapids, submerged after construction of the Dnieper hydro power plant. Today, on the banks of the Dnieper river in the territory of rapids a very valuable natural complexes with petrophile endemic biota can be found. The only way to preserve this unique landscape is to create here a National natural Park "the Dnieper Rapids". After descending...

Read more
10Sep

THE PROJECT TEAM COMMUNICATES WITH JOURNALISTS

On the 7th of September, a media agency "Dnepr-Most" held a press-conference for journalists of mass-media of Dnieper city. It was devoted to problems of protection of the bird world. The members of the project team Petro Chegorka, Vyacheslav Caystro and Paul Bredbier also took part in the conference.

Read more
10Sep

РИБАЛЬСЬКИЙ КАР’ЄР МОЖЕ СТАТИ СКЛАДОВОЮ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

На ділянці від гирла Самари до Хортиці ріка Дніпро перетинає скелясті виступи Українського кристалічного щита, де утворює 9 грандіозних річкових порогів, затоплених після побудови Дніпрогесу. Сьогодні по берегах Дніпра на всій порожистій ділянці збереглися дуже цінні природні комплекси з ендемічною петрофільною біотою.

Read more
09Sep

КОМАНДА ПРОЕКТУ СПІЛКУЄТЬСЯ З ЖУРНАЛІСТАМИ

7 вересня в Інформаційному агентстві «Днепр-Мост» відбулася прес-конференція для журналістів дніпровських ЗМІ, присвячена проблемам охорони пташиного світу. У ній взяли участь члени команди проекту Петро Чегорка, Вячеслав Кайстро та Пол Бредбієр.

Read more
09Sep

RYBALSKIY QUARRY IN THE HOT AUGUST

On August, 23, when the temperature outside was more than 30 degrees above zero, we visited the Rybalskiy quarry to take pictures of landscapes and monitore bird populations.

Read more
28Aug

РИБАЛЬСЬКИЙ КАР’ЄР У СПЕКОТНИЙ СЕРПЕНЬ

23 серпня, коли термометр показував далеко за 30 градусів вище нуля, завітали до Рибальського кар’єру з метою проведення фотозйомок ландшафтів та моніторингу пташиного населення.

Read more
26Aug

Birds of Rybalsky quarry on radio Era

Leading radio Era Alena Vorobyova interviewed project leader Peter Chegorka

Read more
22Aug

Птахи Рибальського кар'єру на радіо Ера

Ведуча радіо Ера Альона Воробйова взяла інтерв'ю у керівника проекта Петра Чегорки

Read more
22Aug

THE POSTER AND THE COLORING BOOK WILL PROMOTE SPREADING OF KNOWLEDGE ABOUT BIRDS OF QUARRY

The bright poster named after our progect will help to convey to the wide public information about the birds of Rybalsky quarry and about the progress of the project.

Read more
10Aug

ПЛАКАТ ТА КНИЖКА-РОЗМАЛЬОВКА СПРИЯЮТЬ ПОШИРЕННЮ ЗНАНЬ ПРО ПТАХІВ КАР’ЄРУ

Донести до широкого загалу інформацію про птахів Рибальського кар’єру та про хід виконання нашого проекту допоможе яскравий плакат під однойменною назвою.

Read more
08Aug

Welcome to the source!

During the sequent visit to the Rybalskiy quarry on 29 July as planned, we continued working on clearing the mini-ponds.

Read more
08Aug

Ласкаво просимо до джерела!

Під час чергового візиту на Рибальський кар’єр 29 липня, як і планувалося, ми продовжили роботу по розчистці міні-водойм.

Read more
01Aug

THE ESTABLISHMENT OF A PERMANENT MINI-POND – ANOTHER STEP TOWARDS THE ENRICHMENT OF AVIAN DIVERSITY

Conditions of providing birds with water in the Rybalsky quarry are not very good. Birds usually drink and bath in the puddles (after rain) and in the shallow waters of Samara Bay.

Read more
01Aug

СТВОРЕННЯ ПОСТІЙНОЇ МІНІ-ВОДОЙМИ – ЩЕ ОДИН КРОК ДО ЗБАГАЧЕННЯ ПТАШИНОГО РІЗНОМАНІТТЯ КАР’ЄРУ

Умови забезпечення птахів водою у Рибальському кар’єрі не можна вважати оптимальними. Свою потребу у воді для пиття і купання птахи задовольняють за рахунок калюж, що утворюються після дощу, та на мілководдях Самарської затоки.

Read more
28Jul

A BIRDWATCHER WITH 45 YEARS OF EXPERIENCE COMMENDS AVIAN POPULATION OJ THE QUARRY

Englishman Paul Bredbier lives and works in Dnepropetrovsk since 1995. During this time he visited many parts of Ukraine, from Polissya to Crimea, in particular 7 reserves. Paul is a real professional in his hobby. His reverent attitude to birds is an example for all of us. Paul Bredbier reasonably believes: "The Ukrainian world of birds is rich enough to captivate any birdwatcher from Western Europe, as it has grasped me. Rybalskiy quarry is a special place in the landscape of the region.

Read more
21Jul

БЬОРДВОЧЕР ІЗ 45-РІЧНИМ СТАЖЕМ ДАЄ ВИСОКУ ОЦІНКУ ПТАШИНОМУ НАСЕЛЕННЮ КАР’ЄРА

Англієць Пол Бредбієр з 1995 року живе і працює в Дніпрі. За цей час він побував у багатьох куточках України — від Полісся до Криму, зокрема в 7 заповідниках. У своєму хобі Пол справжній професіонал. Його трепетне ставлення до пернатих слугує усім нам прикладом для наслідування.

Read more
19Jul

WILDLIFE PHOTOGRAPHER VYACHESLAV CAISTRO SHARES HIS IMPRESSIONS OF RYBALSKIY QUARRY

A member of our team Vyacheslav Caistro was involved into nature photography, primarily birds, a few years ago.

Read more
11Jul

ФОТОГРАФ ДИКОЇ ПРИРОДИ ВЯЧЕСЛАВ КАЙСТРО ДІЛИТЬСЯ ВРАЖЕННЯМИ ПРО РИБАЛЬСЬКИЙ КАР’ЄР

Член нашої команди В’ячеслав Кайстро захопився фотографуванням природи, в першу чергу птахів, кілька років тому.

Read more
09Jul

THE FIRST RESULTS OF COLONIZATION OF ARTIFICIAL NESTS BY BIRDS

In the framework of the project on July 3 the team of the Dnipropetrovsk ornithologists once again visited the Rybalskiy quarry.

Read more
07Jul

ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСЕЛЕННЯ ПТАХАМИ ШТУЧНИХ ГНІЗДІВЕЛЬ

В рамках виконання проекту 3 липня команда дніпропетровських орнітологів в черговий раз відвідала Рибальський кар’єр.

Read more
07Jul

COMPLETED THE EXPERIMENTAL PART OF THE PROJECT. THE WORK CONTINUES.

June 2, the project team has completed its experimental part – hanging the latest batch of artificial nests.

Read more
09Jun

ЗАВЕРШЕНА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА ПРОЕКТУ. РОБОТА ПРОДОВЖУЄТЬСЯ.

2 червня команда проекту завершила його експериментальну частину – розвішено останню партію штучних гніздівель.

Read more
09Jun

RYBALSKY QUARRY BIRDS IN THE CENTRE OF OUR ATTENTION

On 22 may, the project team visited the Rybalskiy quarry again.

Read more
24May

RYBALSKIY QUARRY HAS THE FULL RIGHT TO INCLUSION IN THE REGISTER OF GEOLOGICAL SITE

In 1882 during the build of the railway bridge in Yekaterinoslav geologist Domger assembled a collection of fossils, the age of which he identified as eocene. Later these deposits were called “mandrykyvka layers” in honor of the village Mandrykyvka, which is now part of Dnepropetrovsk.

Read more
18May

WE REALIZE THE MAIN IDEA OF THE PROJECT

Sunday, may 15 the team of Dnipropetrovsk ornithologists visited Rybalskiy quarry one more time. After the morning records the final species structure of the quarry was specified. According to the analysis of the quantitative and qualitative structure of avifauna determined the species and the number of pairs of birds which could be potentially attracted to the waste land of the quarry.

Read more
18May

РЕАЛІЗУЄМО НА ПРАКТИЦІ ГОЛОВНУ ІДЕЮ ПРОЕКТУ

В неділю, 15 травня відбувся черговий візит команди дніпропетровських орнітологів на Рибальський кар'єр. Після проведення ранкових обліків було встановлено остаточний видовий склад гніздових видів птахів кар’єра. По результатах аналізу кількісного і якісного складу орнітофауни визначено види і кількість пар птахів, яких можна потенційно привабити на відпрацьовані землі кар’єра.

Read more
15May

LET'S JOIN EFFORTS FOR IMPLEMENTATION OF TOURISTIC POTENTIAL OF RYBALSKY QUARRY

May 11, at the Department of physical and economic geography Dnipropetrovsk National University named after Oles Honchar there was held a consultation meeting of representatives of the project team with experts on conservation of geological heritage, loral diversity and organization of ecological tourism, famous scientists Vladimir and Vadim Manyuk.

Read more
15May

ОБ’ЄДНУЄМО ЗУСИЛЛЯ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКСКУРСІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РИБАЛЬСЬКОГО КАР’ЄРУ

11 травня на кафедрі фізичної і економічної географії ДНУ ім. Олеся Гончара відбулася консультаційна нарада представників команди проекту з фахівцями зі збереження геологічної спадщини, фіто- та орніторізноманіття та організації екологічного туризму, знаними вченими Володимиром та Вадимом Манюками. Тема зустрічі – максимальна реалізація пізнавального потенціалу Рибальського карєру під час запланованої за проектом екскурсійної діяльності.

Read more
11May

РИБАЛЬСЬКИЙ КАР’ЄР МАЄ ПОВНЕ ПРАВО НА ВКЛЮЧЕННЯ ДО РЕЄСТРУ ГЕОЛОГІЧНИХ ПАМ’ЯТОК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО З

У 1882 році під час будівництва залізничного мосту у Катеринославі геолог Домгер зібрав колекцію скам’янілостей, вік яких він визначив як пізньоеоценовий. Пізніше ці поклади назвали “мандриківськими верствами” на честь селища Мандриківки, яке є нині частиною Дніпропетровська.

Read more
05May

«Великий день – Україна-2» на Рибальському кар’єрі

«Великий день – Україна-2» – це своєрідний чемпіонат по бьордвочингу (спортивному спостереженню за птахами). Його ціль – спостереження за птахами і підрахування кількості видів, зустрінутих у природному середовищі існування.

Read more
26Apr

КОМАНДА ДНІПРОПЕТРОВСЬКИХ ОРНІТОЛОГІВ В ДІЇ

21 квітня відбувся перший візит на відпрацьовані землі Рибальського кар’єра в рамках практичної реалізації проекту «Підвищення орніторізноманіття Рибальського кар’єра». Головною ідеєю проекту є оцінка сучасного стану та підвищення біорізноманіття птахів кар'єра для формування сталого угрупування орнітофауни

Read more
23Apr