Пропонуємо на основі вивчення видового складу і чисельності орнітокомплексів Жовтокам'янського кар'єру провести його орніто-біотопічне і функціональне зонування, визначити зони максимального різноманіття, чисельності та гніздового потенціалу птахів різних екологічних груп, місця живлення, відпочинку. Покласти зонування в основу розробки диференційованих рекомендацій по збереженню орнітофауни, особливу увагу приділити територіям виробленого простору, рекультивації. Всю інформацію оприлюднимо через наукові, науково-популярні видання, інтернет, буклети.  // Quarry is a complex of habitats for different groups of birds. Information about Zhovtokamyanka quarry ornithofauna is scanty. The study of birds’ species diversity is an urgent issue for finding of rare species and conservation of biodiversity in general. We propose to carry out ornitho-biotopic and functional zoning in quarry with definition of most important zones of bird species diversity, nesting potential, feeding and recreation by studying species composition and numbers of ornithocomplexes. Particular attention should be paid to determining the zones of maximum diversity and numbers for different ecological groups of birds. It is supposed to use the conducted zoning in development of differentiated recommendations for ornithofauna conservation. Particular attention will be paid to the used in mining areas. Received information will be popularized through scientific and popular publications, Internet and booklets.  

What we learned about the birds of the Zhovtokamyanskyi quarry

During this year's research, we met in the Zhovtokamyanskyi quarry and around it 65 species of birds, 33 of them nest faithfully, and 14 more - probably.

Read more
21Sep

Що ми довідалися нового про птахів Жовтокам’янського кар’єру

За час цьогорічних досліджень ми зустріли в Жовтокам’янському кар’єрі та навколо нього 65 видів птахів, 33 з них гніздяться достовірно, ще 14 – вірогідно.

Read more
21Sep

Rare birds of Zovtokamyansky quarry

During our research in April-July, 5 rare species of birds listed in the Red Data Book of Ukraine (2009) and 9 species from the Regional Red List of Dnipropetrovsk Region were identified within the territory of the quarry.

Read more
26Aug

Рідкісні види птахів Жовтокам’янського кар’єру

За час наших досліджень у квітні-липні на території кар’єру було виявлено 5 видів птахів, занесених до Червоної книги України (2009) та 9 видів з Регіонального червоного списку Дніпропетровської області.

Read more
26Aug

Information for students of TSATU about birds of quarries

During the summer field practice of students-ecologists from the Tavriya State Agrotechnological University on the Biryuchiy Island in the Priazovye region, they watched our presentation on the birds of the Zhovtokamyansky quarry.

Read more
29Jul

Розповіді студентам ТДАТУ про птахів кар’єрів

Під час літньої польової практики студентів-екологів Таврійського державного агротехнологічного університету на о.Бірючий в Приазов’ї їм була показана наша презентація про птахів Жовтокам’янського кар’єру.

Read more
29Jul

Meetings with the young ecologists of Melitopolshchina area

In June we visited the summer ecological camps of the Melitopol Junior Academy of Sciences in Melitopol and “Prostir-2018” (“Space-2018”) of the Center of Ecological and Naturalistic Work of Young People at Kyrylivka Spit of Molochny Liman.

Read more
08Jul

Зустрічі з юними екологами Мелітопольщини

У червні ми відвідали літні екологічні табори Мелітопольської Малої академії наук в м.Мелітополі та Центра еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді «Простір-2018» на Кирилівській косі Молочного лиману.

Read more
08Jul

The work on a booklet about birds in the quarry has been completed

In June, the booklet "The Bird's Diversity of the Zhovtokamyansky Quarry" was revised and printed.

Read more
20Jun

Завершена робота над буклетом про птахів кар’єру

У червні допрацьований і роздрукований буклет «Різноманіття птахів Жовтокам’янського кар’єру».

Read more
19Jun

The next expedition of our team to the Zhovtokamyansky quarry

The next field visit of our team to the Zhovtokamyansky quarry was on May, 31 – June, 1.

Read more
14Jun

Чергова експедиція нашої команди до Жовтокам’янського кар’єру

31 травня – 1 червня відбувся черговий польовий виїзд нашої команди до Жовтокам’янського кар’єру.

Read more
09Jun

Participation in the conference “Ecology is Philosophy of the Human Being”

On May 18, our project was presented at the 5th International scientific and practical conference “Ecology is Philosophy of the Human Being”.

Read more
05Jun

Участь у конференції «Екологія – філософія існування людства»

18 травня наш проект був презентований на V Міжнародній науково-практичній конференції «Екологія – філософія існування людства».

Read more
05Jun

Presentation at a scientific briefing devoted to the International Biodiversity Day at the Berdyansk

On May 14, teachers and students of the Berdyansk State Pedagogical University listened to a lecture-presentation prepared by our team "Birds of quarries, coastal cliffs and their protection" and took part in an active discussion.

Read more
30May

Презентація на науковому брифінгу, присвяченому Міжнародному дню біорізноманіття, в Бердянському ДПУ

14 травня викладачі та студенти Бердянського державного педагогічного університету прослухали підготовлену нашою командою лекцію-презентацію «Птахи кар’єрів, берегових обривів та їх охорона» і прийняли участь в її жвавому обговоренні.

Read more
29May

Our first expedition to the Zhovtokamyansky quarry

The first trip of our expeditionary group (consisting of members of our team - E. Diadicheva, G. Mikitinets and a researcher of the Priazovsky National Natural Park A. Antonovsky) to the Zhovtokamyansky quarry took place on April 16-17. Our main goal was to establish census routes and to carry out the first inventory counts of the quarry birds within the spring period.

Read more
13May

Наша перша експедиція до Жовтокам’янського кар’єру

16-17 квітня відбувся перший виїзд нашої експедиційної групи (у складі членів конкурсної команди О.Дядічевої, Г.Микитинець та наукового співробітника Приазовського НПП О.Антоновського) до Жовтокам’янського кар’єру. Головною метою було закласти облікові маршрути та провести перший інвентаризаційний облік птахів кар’єру у весняний період.

Read more
10May

Workshops-presentations for students-biologists on quarry birds and their protection

On March 14 and March 15, in the framework of the Quarry Life Award 2018, workshops for Melitopol students-biologists on "Birds of Quarries, Birds of Coast Cliffs and their Protection" were held.

Read more
19Mar

Семінари-презентації для студентів-біологів, присвячені птахам кар’єрів та їх охороні

14 і 15 березня, в рамках участі у конкурсі the Quarry Life Award 2018, були проведені семінари для мелітопольських студентів-біологів на тему «Птахи кар’єрів, берегових урвищ і їх охорона».

Read more
19Mar

Seminars on quarry birds and our project for inspectors of Priazovsky National Nature Park.

On March 1 and 2, our team conducted scientific and educational seminars for environmental inspectors of the four departments of the Priazovsky National Nature Park on the topic "Birds of quarries and coastal cliffs and their protection".

Read more
13Mar

Семінари про птахів кар'єрів і наш проект для інспекторів Приазовського НПП

1 і 2 березня наша команда провела науково-освітні семінари для інспекторів-природоохоронців 4-х відділень Приазовського національного природного парку на тему "Птахи кар'єрів і берегових урвищ та їх охорона".

Read more
13Mar

У пошуку нових ідей - Looking for new ideas

23 лютого в офісі Приазовського національного парку пройшло невелике робоче засідання нашої команди і працівників наукового відділу. On February 23, at the office of the Priazovsky National Park, a small working meeting of our team and employees of the scientific department took place.

Read more
24Feb

Птахи в районі кар'єру: відоме і невідоме Birds in the quarry area: known and unknown

На початку роботи над проектом ми проаналізували доступні інформаційні джерела про різноманіття орнітофауни в районі Жовтокам'янського кар'єру. At the beginning of the project, we analyzed available sources of information on the diversity of ornithofauna in the Zhovtokamyanka quarry area.

Read more
16Feb