Основна мета нашого проекту - вивчення можливостей використання штучних гнізд, як рефугіумів для відновлення та підтримання популяцій комах в Ольшаницькому кар’єрі, знайомство населення з цікавим світом тварин діючого кар’єру. Крім того, ми сподіваємся, що у подальшому, після завершення розробки кар’єру, результати нашого проекту допоможуть суттєво прискорити відновлення даної екосистеми. На основі отриманих даних будуть розроблені рекомендації щодо використання цих споруд як можливих рефугіумів в подібних екосистемах, та визначення найбільш сприятливих місць для їх розміщення.The main objective of our project is to study the possibilities of using artificial nests as refugiums for the restoration and maintenance of insect populations in the Olshanitsky quarry, and for the acquaintance of the local people with an interesting world of animals in an active quarry. In addition, we hope that in the future, after the development completion of the quarry, the results of our project will help to accelerate the restoration of this ecosystem significantly. Based on the obtained data, recommendations for the use of these structures as possible refugiums in similar ecosystems and the identification of the most favorable locations for their placement will be developed.

17Apr

Settlement of the bug hotels. Part 1

The pallets are collected, the material is prepared - we set off to the quarry

Read more
16Apr

Встановлення осель. Частина 1

Піддони зібрані, матеріал підготовлений - ми вирушаємо в кар'єр.

Read more
16Apr

Filling for the bug hotels: preparation

Collection of natural substrate for filling of the constructions

Read more
13Apr

Наповнювач для оселі: заготівля

Збір природного субстрату для заповнення конструкцій

Read more
13Apr

Help from the volunteers: filling for a bug hotel 2

There was a successful trip to the park with well-knit collective

Read more
12Apr

Допомога волонтерів: наповнювачі для оселі 2

Відбулась вдала поїздка до дружнього парку.

Read more
12Apr

Transportation of the pallets for bug hotels

Finally, spring came to our locality.

Read more
11Apr

Транспортування піддонів для створення осель для комах

Нарешті прийшла весна і в нашу місцевість.

Read more
11Apr

Filling for a bug hotel: purchase

We started to purchase the necessary materials for the bug hotel.

Read more
10Apr

Наповнювач для оселі: закупівля

Ми почали закуповувати необхідні для осель матеріали.

Read more
10Apr

Help from the volunteers: filling for a bug hotel

Preparation of filling for a bug hotel is probably the most labor-intensive preparatory part of our project.

Read more
26Mar

Допомога волонтерів: наповнювачі для оселі

Підготовка наповнювачів для оселі є, мабуть, найбільш трудомісткою підготовчою частиною нашого проекту.

Read more
26Mar

Help from the volunteers: a carcass of an insect home

To create an insect home we need to prepare a large number of different materials.

Read more
19Mar

Допомога волонтерів: каркас оселі для комах

Для створення оселі для комах нам необхідно заготовити велику кількість різноманітних матеріалів.

Read more
19Mar
15Mar

Наш досвід

Частина друга.

Read more
15Mar

Our experience

Part one. In recent years, we are actively engaged in projects related to the creation of insect habitats.

Read more
14Mar

Наш досвід

Частина перша. Останні роки ми активно займаємось проектами пов’язаними зі створенням осель для комах.

Read more
14Mar

Not a stone desert

The first acquaintance with the Olshansky quarry took place in 2012 as part of the project "Volatile of Olshansky granite quarry".

Read more
04Mar

Не кам'яна пустеля

Перше знайомство з кар'єром Ольшаницький у нас відбулося ще в 2012 році в рамках проекту «Крилаті тварини Ольшаницького кар'єру».

Read more
04Mar

Our team

Hi everyone! We would like to introduce our team and tell you about what unites us.

Read more
23Feb

Наша команда

Привіт всім! Ми хотіли б познайомити вас з нашою командою і розповісти про те, що нас об'єднує.

Read more
23Feb

Nature needs help

In modern conditions of global anthropogenic impact on ecosystems occur plowing of the steppes, tree felling, intensive building, etc. Insects that inhabit dry stems of plants, moves of bugs-xylophages and woodpeckers, often lack habitual nesting places and their number decreases. Compensation for such anthropogenic impact can be achieved by creating artificial nests using hollow and soft inside stems of plants (cane, raspberry, elderberry, etc.), wooden logs with drilled holes,

Read more
12Feb

Природа потребує допомоги

У сучасних умовах глобального антропогенного впливу на екосистеми відбувається розорювання степів, вирубування дерев, інтенсивна забудова та ін. Комахи, які заселяють сухі стебла рослин, ходи жуків ксилофагів та деревоточців, часто позбавлені звичних місць гніздування і їхня чисельність зменшується. Компенсувати такий антропогенний вплив можна створюючи штучні гнізда із порожнистих та м’яких всередині стебел рослин (очерету, малини, бузини та ін.) та дерев’яних колод із просвердленими отворами...

Read more
12Feb
Share this project